algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Marga Essink, coach bij werk en loopbaan en handanalist

 

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden is Marga Essink degene die de diensten aanbiedt. Het postadres is gevestigd aan het Olland 12, 7165 CD te Rietmolen. De klant is degene die zich uit vrije wil en uit eigen beweegredenen heeft gewend tot Marga Essink en die gebruik wenst te maken van haar diensten.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het dienstenaanbod zoals te vinden op de website  www.margaessink.nl.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die door Marga Essink zijn uitgebracht en aangegaan.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, wordt door Marga Essink uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3
Offertes, opdrachten en overeenkomsten
1. Klanten kunnen kiezen voor de diensten die te vinden zijn op de website www.margaessink.nl. 
2. Afspraken over een coachingstraject worden na het eerste verkennende gesprek vastgelegd in een overeenkomst. Bij akkoord wordt de overeenkomst door zowel de klant als Marga Essink ondertekent.

Artikel 4
Uitvoering van de overeenkomst
Marga Essink zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Artikel 5
Wijziging van de overeenkomst
Tijdens coaching kan blijken dat er omstandigheden zijn die een andere aanpak vergen dan oorspronkelijk is overeengekomen. In dat geval hebben zowel Marga Essink als de klant de mogelijkheid dit te signaleren. Eventuele consequenties voor de opdracht worden besproken en schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6
Annulering of tussentijdse beëindiging
1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan activiteiten met een open inschrijving kan Marga Essink besluiten de activiteit te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. Wanneer de klant een nieuwe datum verhinderd is kan kosteloos worden geannuleerd.
2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen, – die zich onttrekken aan de invloed van Marga Essink, – en die van dien aard zijn dat zij haar werkzaamheden niet in alle redelijkheid kan voortzetten, heeft zij het recht de werkzaamheden tussentijds te beëindigen. Zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
3. De persoonlijke klik tussen de klant en Marga Essink is een belangrijke succesfactor voor de dienstverlening. Mocht deze klik bij één van de partijen ontbreken dan kan dat reden zijn om de samenwerking stop te zetten.

Artikel 7
Kosten van annulering of tussentijdse beëindiging
Wanneer een opdracht tussentijds wordt beëindigd worden de tot dat moment gemaakte tijd en kosten in rekening gebracht. 

Artikel 8
Tarieven
1. In offertes en overeenkomsten zijn alle tarieven per activiteit benoemd.
2. De locatie voor de handanalyse, de workshop of het persoonlijke gesprek wordt vooraf en in overleg tussen Marga Essink en de klant vastgesteld. Wanneer daar extra kosten aan verbonden zijn zullen deze in de offerte of de overeenkomst worden opgenomen.
3. Reiskosten naar het adres van de overeengekomen locatie worden in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van € 0,19,- per kilometer.
5. Wanneer er voor Marga Essink parkeerkosten aan verbonden zijn zullen deze worden
doorberekend aan de klant.
6. Wanneer de reistijd naar de klant langer dan een half uur is, wordt deze tijd in rekening
gebracht a € 15,- per half uur.

Artikel 9
Betaling
1. Bij een individuele handanalyse, of een workshop met een eenmalig karakter, betaalt de klant aansluitend contant.
2. Voor deelname aan een coachingstraject betaalt de klant bij aanvang van het traject, tenzij anders is overeengekomen. Marga Essink hanteert daarbij een betalingstermijn van veertien dagen.
3. Wanneer de klant verzuimd om de factuur te voldoen zal Marga Essink alle kosten die ze moet maken om het haar toekomende te innen, in rekening brengen bij de klant.

Artikel 10
Vertrouwelijkheid
1. Marga Essink verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met
betrekking tot al haar klanten.
2. Marga Essink zal geen informatie aan derden verstrekken. Tenzij dit op uitdrukkelijk verzoek is van de klant en dan alleen als deze daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht
Het auteursrecht op door Marga Essink beschikbaar gestelde materialen berust bij haar.
Tenzij een ander auteursrecht op de stukken staat aangegeven. Het delen van de ter
beschikking gestelde materialen is met goedkeuring van Marga Essink toegestaan.

Artikel 12
Klachten
1. Klachten over verrichte diensten dienen binnen 14 dagen na afloop van de dienst door de
klant te worden gemeld aan Marga Essink.
2. Zij staat open voor feedback en heeft de intentie om tot oplossing van de klacht te komen.
3. Wanneer het ondanks inzet van beide partijen niet lukt om tot een oplossing van de klacht te komen kan maximaal overeengekomen worden om de vooraf overeengekomen vergoeding
die voor de dienst is gefactureerd terug te storten. Dit geldt ten hoogste voor het deel van de
dienst waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 13
Aansprakelijkheid
1. Marga Essink spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig deze algemene voorwaarden uit te voeren.
2. Het uiteindelijke resultaat is altijd van meerdere factoren afhankelijk. Deze vallen deels
buiten de invloedssfeer van Marga Essink. Zij kan daarom geen garanties afgeven met
betrekking tot de verwachte resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden. Voor
deze resultaten stelt zij zich niet aansprakelijk.
3. Gebruik maken van de diensten van Marga Essink is altijd vrijblijvend en voor eigen risico.
4. Geldelijke aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde dienst.
5. Alle door Marga Essink ontwikkelde materiaal is zorgvuldig en naar beste weten
samengesteld. Echter zij kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid
hiervan. Aansprakelijkheid voor schade, gebaseerd op werkmateriaal van Marga Essink, kan
dan ook niet worden aanvaard.

Artikel 14
Ontbinding en overmacht
1. Marga Essink kan een overeengekomen opdracht onmiddellijk stopzetten zonder tot
schadevergoeding over te gaan als de klant afgesproken verplichtingen niet nakomt.
2. Marga Essink kan in een situatie van overmacht verkeren waarin zij niet in staat is de
overeengekomen dienst te leveren. Het kan dan gaan om ziekte of situaties in de
omgevingssfeer waarin het nakomen van de dienst door overmacht niet haalbaar is. Indien
aan de orde zal zij z.s.m. in overleg treden met de klant. De mogelijkheid bestaat dan om de
overeenkomst te verplaatsen naar een ander moment dan wel de activiteit kosteloos te
annuleren.

Artikel 15
Geschillen en toepasselijk recht
1. Wanneer het niet lukt om geschillen tussen partijen onderling op te lossen dan kan één der
partijen besluiten het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegd verklaarde
rechter.
2. Indien aan de orde is het Nederlands recht van toepassing.